Verifikācijas institūcija ir izveidota ar mērķi nodrošināt operatoru darbību siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā, kurā operators nodrošina SEG emisiju monitoringu, datu apkopošanu, ikgadējo SEG emisiju ziņojumu un periodisku Bāzlīnijas datu (5 gadu periodiskums) sagatavošanu saskaņā ar EK Regulu Nr.2018/2066.

Verifikācijas pamatuzdevumos ietilpst operatora veikto monitoringa pasākumu novērtēšana atbilstībai SEG emisiju atļaujai un Monitoringa plāna nosacījumiem, SEG emisiju un Bāzlīnijas datu ziņojumos norādītās informācijas pārbaude un datu pareizības, ticamības un izsekojamības novērtēšana, verifikācijas ziņojumu sagatavošana. Verifikācijas process tiek nodrošināts atbilstoši akreditētām verifikācijas procedūrām, kuras balstās uz EK Regulas Nr.2018/2067 pamatnosacījumiem.