Produktu sertifikācijas centrs ir akreditēts atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17065 prasībām (akreditētās institūcijas numurs LATAK-S1-239), kā arī atzīts par kompetentu Latvijā un ES veikt produktu atbilstības novērtēšanu (notificētās institūcijas numurs 1407).

Produktu sertifikācijas centrs veic atbilstības novērtēšanu atbilstoši ES direktīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām un izsniedz atbilstības sertifikātu, kas dod tiesības ražotājam marķēt produkciju ar CE zīmi, kas apliecina produkcijas atbilstību drošības prasībām, kā arī veicina produkcijas apriti gan Eiropas Savienībā, gan citās pasaules valstīs.

TÜV Rheinland group - LRTDEA sertifikāti un slēdzieni tiek atzīti visās Eiropas Savienības un citās pasaules valstīs.

Vienkāršās spiedtvertnes

Sertificējam vienkāršās spiedtvertnes gaisa un slāpekļa uzglabāšanai atbilstoši LR MK 20.04.2016. noteikumiem Nr. 207 „Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi” un ES Direktīvai 2014/29/ES „Vienkāršās spiedtvertnes“ (SPVD):
• ES tipa pārbaude (modulis B (produkcija) un B (projekts));
• Atbilstība tipam (modulis C, modulis C1, modulis C2).

Spiedieniekārtas un to kompleksi

Sertificējam spiedieniekārtas un to kompleksus (spiedtvertnes, kriogēno gāzu uzglabāšanas tvertnes, siltummaiņus, resīverus, tehnoloģiskos cauruļvadus, katliekārtas, gāzes uzpildes stacijas un citus) atbilstoši LR MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 348 „Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” un ES Direktīvai 2014/68/ES “Spiedieniekārtas” (PED):

● Iekšējā ražošanas kontrole un uzraudzītas spiedieniekārtu pārbaudes pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (modulis A2);
● ES Produkcijas tipa pārbaude (modulis B (produkcijas tips)); ES Projekta tipa pārbaude (modulis B (projekta tips));
● Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām spiedieniekārtu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (modulis C2);
● Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis);
● Ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšana (D1 modulis);
● Atbilstība tipam, pamatojoties uz spiedieniekārtu kvalitātes nodrošināšanu (E modulis);
● Spiedieniekārtu noslēguma pārbaudes un testēšanas kvalitātes nodrošināšana (E1 modulis);
● Atbilstība tipam, pamatojoties uz spiedieniekārtu verificēšanu (modulis F);
● Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (modulis G);
● Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu (H modulis);
● Atbilstība, pamatojoties uz pilnīgu kvalitātes nodrošināšanu un projekta pārbaudi (H1 modulis);
● Spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgās savienošanas procedūru apstiprināšana (WPQR);
● Eiropas materiālu apstiprinājums (EAM).

Rezervuāri

Sertificējam rezervuāri atbilstoši LR MK 25.04.2006 noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību":

• rūpnīcā (cehā) izgatavotiem rezervuāriem veicam:

- rezervuāra tipa pārbaudi (punkts 4.2.);
- rezervuāra projekta pārbaudi (punkts 4.3.);
- rezervuāra verifikāciju (punkts 4.4.);
- rezervuāra eksemplāra pārbaudi (punkts 4.5.).

• būvlaukumā izbūvējamajiem rezervuāriem veicam:

- būvprojekta ekspertīzi (punkts 4.6.);
- būvniecības uzraudzību un atbilstības novērtēšanu (punkts 4.7.).

Lifti

Sertificējam liftus atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 206 no 05.04.2016. „Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi” un ES Direktīvai 2014/33/ES “Lifti”.

• Lifta vienības verificēšana (modulis G).

Tērauda un alumīnija konstrukcijas

Veicam ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo inspicēšanu, ražošanas procesa kontroles nepārtraukta uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudes atbilstoši LVS EN 1090-1+A1:2012, LVS EN 1090-1+A1:2019 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1.daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem” prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.305/2011 būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumiem.

Koksnes iepakojamā materiāla termiskā apstrāde

Sertificējam koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesu atbilstoši LR MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 145 „Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam” un standarta SFP Nr.15 „Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija” prasībām:

• Koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes process (nodaļa 5).

Brīvprātīgā sertifikācija un marķēšana ar TÜV Rheinland zīmi

Piedāvājam brīvprātīgās atbilstības novērtēšanu dažāda veida produkcijai saskaņā ar starptautisko normu un pasūtītāja prasībām.

Atbilstības novērtēšanas rezultātā tiek izsniegts sertifikāts/atbilstības slēdziens/testēšanas pārskats, uz kura pamata pasūtītājs var iegūt tiesības marķēt produkciju ar TÜV Rheinland zīmi.

TÜV Rheinland marķējums atvieglo ražotājām pieeju starptautiskajiem tirgiem, veicinot konkurētspēju un atpazīstamību.

Sertifikācijas centra speciālisti paralēli sekmīgi darbojās arī Eiropas Savienības notificētās institūcijas Industrie Service TÜV Rheinland Group (notifikācijas numurs - 0035) sastāvā. Tas dod iespēju Latvijas ražotājiem piedāvāt savu preci Eiropas Savienības tirgū ar plaši pazīstamas firmas pārbaudes simboliku, kā arī sertificēt jomās, kurās Latvijas Republikā nav sertifikācijas institūcijas.

TÜV Rheinland Grupas ietvaros piedāvājam:

Mašīnas un mehānismi

Mašīnu un mehānismu novērtēšana atbilstoši Mašīnu direktīvai 2006/42/ЕK (MD) un slēdzienu sastādīšana (izņemot Mašīnu Direktīvas IV pielikums).

Elektriskās un elektroniskās ierīces

Elektrisko un elektronisko iekārtu novērtēšana:
elektromagnētiskās saderības direktīvai 2014/30/ES (EMC) un slēdzienu sastādīšana (izņemot B moduli).
Elektrisko un elektronisko iekārtu, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās novērtēšana saskaņā ar direktīvu 2014/35/ES (LVD)

• EN 16630 Stacionāri uzstādītas āra fitnesa iekārtas - Drošības prasības un testa metodes;
• EN 1177 Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas. Kritiskā krišanas augstuma noteikšana;
• un citiem.