Privātuma politika

Personas datu pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
Datu pārzinis un kontaktinformācija: SIA „Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” - TÜV Rheinland grupa (turpmāk - LRTDEA), VRN 40003221612, Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073, tālruņa numurs: +371 67 568 605.
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Saziņai ar LRTDEA datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz e-pastu: tuv@tuv.lv, ar norādi “Personas datu aizsardzības speciālistam”.

LRTDEA, apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī citas Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

• Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties mums sniegt – lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.
• Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī informācija, kuru Jūs pats/i esat sniedzis/usi un nepieciešamā informācija, lai izpildītu juridisku pienākumu – lai izpildītu uz LRTDEA attiecināmu juridisku pienākumu.

Apstrādes juridiskais pamats:
• Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz LRTDEA attiecināmu juridisku pienākumu (piem. Darba likums), kā arī izpildītu normatīvo aktu prasības.
• Līguma noslēgšanai un izpildei - lai varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar klientu, LRTDEA jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā;
• LRTDEA leģitīmo interešu ievērošanai – korporatīvās politikas un kultūras nodrošināšanai, kā arī auditu un tematisko pārbaužu nodrošināšanai (piem. revidentu, LATAK, VID u.c. iestāžu auditi un tematiskās pārbaudes)
• Saņemot pretendenta pieteikumu LRTDEA rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);

Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšanas termiņi:
Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.
Jūsu personas datu aizsardzībai, LRTDEA izmanto uzņēmumam pieejamos administratīvos, finansiālos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, cik tālu tie ir samērīgi ar iespējamajiem riskiem. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.
LRTDEA apstrādās personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
• LRTDEA pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piem., Likums “Par grāmatvedību”)
• personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
• LRTDEA ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
• ir nepieciešams LRTDEA leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
• ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrāde;

Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādēs, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Jums ir šādas tiesības:
• Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
• Saņemt informāciju, vai LRTDEA apstrādā pretendenta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
• Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);
• Iesniegt sūdzību Pārzinim, Datu aizsardzības speciālistam vai Datu valsts inspekcijai.

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LRTDEA par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:
- personīgi rakstveidā LRTDEA birojā: Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
- parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: tuv@tuv.lv, ar norādi “Personas datu aizsardzības speciālistam”.

LRTDEA ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma paziņojumā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.tuv.lv.