Iekārtu novērtēšanas inspekcija ir akreditēta LATAK atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020 prasībām kā A grupas inspekcija ar tiesībām veikt tehniskās pārbaudes.

Nereglamentētā sfēra
- Dabas gāzes un sašķidrinātās gāzes iekārtu inspicēšana;
- Elektroiekārtu elektrisko parametru mērījumi;
- Zibensaizsardzības sistēmas novērtēšana.

Reglamentētā sfēra
Veicam tehniskās pārbaudes sekojošiem objektiem:
- lifti, kravas celtņi un pacēlāji cilvēku pacelšanai;
- trošu ceļi cilvēku pārvietošanai;
- eskalatori un konveijeri;
- atrakciju iekārtas, kurās notiek cilvēku pārvietošana;
- spiedieniekārtas un to kompleksi;
- katliekārtas, saldēšanas iekārtas;
- maģistrālie cauruļvadi;
- degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas;
- bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri;
- transportējamās spiedtvertnes, cisternas bīstamo vielu pārvietošanai;
- sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas;
- 1., 2. un 3. drošības grupas medicīnas ierīces;
- gada pārskatu inspicēšana par pārdoto lietderīgi izlietoto siltumenerģiju, kura iegūta, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus.

Inspekcija ir tiesīga veikt atbilstības novērtēšanas darbības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām:
- 2014/33/ES Lifti;
- 2010/35/EK Pārvietojamās spiediena iekārtas;
- 2008/68/EK Bīstamu kravu iekšzemes pārvadājumi.

Informatīvais buklets („Apskatīt”, PDF, 480 KB).