Darba vides, veselības un darba aizsardzības nodaļa ir atzīta kompetentā institūcija darba aizsardzības jautājumos, atbilstoši 08.09.2008 LR MK noteikumiem Nr. 723 un ieguvusi akreditētu sertifikāciju, atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Kompetento institūciju saraksts LR Labklājības Ministrijas mājas lapā („Apskatīt”).

Sniedzam sekojošus darba aizsardzības pakalpojumus:
• Uzņēmuma atbilstības novērtējums darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Darba aizsardzības dokumentu audits.
• Uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidošana un uzturēšana, darba aizsardzības politikas izstrāde.
• Darba vides iekšējā uzraudzība, t.sk., darba vides riska faktoru noteikšana un novērtēšana, darba vides iekšējās uzraudzības plāna sastādīšana.
• Darba vietu ergonomisko risku izvērtējums.
• Darba aprīkojuma tehniskās drošības izvērtējums.
• Nodarbināto apmācība un instruēšana darba aizsardzībā, tematisko apmācību organizēšana.
• Darba vides iekšējās uzraudzības kontrole un pilnveidošana.
• Obligāto veselības pārbaužu organizēšana, t.sk., OVP karšu aizpildīšana. OVP reģistra uzturēšana.
• Nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana.
• Darba aizsardzības instrukciju izstrāde.
• Nelaimes gadījumu darbā, arodslimību izmeklēšana un uzņēmumu interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā u.c. institūcijās.
• Darba aizsardzības auditu veikšana uzņēmumos, būvobjektos.
• Darba aizsardzības koordinatora funkciju veikšana būvobjektos.
• Uzņēmumu konsultācijas par darba aizsardzības jautājumiem.
• Citi darba aizsardzības pakalpojumi, atbilstoši klientu pieprasījumam.

Esam snieguši darba aizsardzības pakalpojumus klientiem Krievijā, Vācijā, Lietuvā.
2016. gadā mūsu speciālisti piedalījās kā Latvijas nacionālie eksperti Eiropas komisijas organizētajā pētījumā par vides, veselības un sociāli ekonomisko ietekmi direktīvas 2004/37/EC papildinājumam par darbinieku aizsardzību no kancerogēno un mutagēno vielu iedarbības darba vietās – VT/2015/0525.

Darba vides, veselības un darba aizsardzības nodaļas informatīvais buklets („Apskatīt”, PDF, 119 KB).