"Latvijas rūpnieku tehniskas droššbas ekspertu apvienība" - TUV Rheinland Grupa, SIA

"Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" (LRTDEA) dibināta 1994. gada 13. oktobrī. Pakāpeniski paplaššinot savu darbības sfēru, esam izveidojuši sekojoššas struktūrvienības:

1.   Darba aizsardzības un iekārtu novērtēššanas inspekcija

2.   Sertifkācijas centrs

3.   Testēšanas laboratorija

4.   Kompetentā institūcija darba aizsardībā

5.   Vadības sistēmu sertifkācija

6.   Verifikācijas institūcija SEG (GHG) - nodrošina siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju pārskatu un citu ar SEG emisijām saistītu datu apkopojumu vai pārskatu verifikāciju atbilstoši Eiropas Komisijas Regulām Nr. 600/2012, 601/2012, ES vadlīnijām, kā arī saistošajiem LR MK noteikumiem.

7.   Mācību centrs

Mūsu misija ir palīdzēt saviem klientiem gūt vairāk panākumu. Reputācija un klientu uzticība ir priekššnoteikums mūsu panākumiem. Mūsu vērtības ir kompetence, atbilstība, neietekmējamība, neatkarība un atklātība. Tie ir mūsu darbības pamatprincipi, kuri aprakstīti TUV Rheinland grupas Uzvedības kodeksā: („Code of Conduct for TUV Rheinland”, PDF, 165 KB).

Mēs piedāvājam saviem klientiem kvalitatīvus pakalpojumus, kurus sniedz pieredzējušši eksperti ar pieredzi ražoššanā un darbā ar Ministru kabineta noteikumiem un Eiropas standartiem tehniskajā jomā.

Mūsu lielākā vērtība ir augsti kvalificēts personāls, tāpēc lielu uzmanību pievērššam ekspertu praktiskajai apmācībai gan Latvijā, gan ārpus republikas robežām. Mūsu speciālisti iepazīstas ar jauno, moderno iekārtu uzbūvi un tehnisko dokumentāciju tiešši rūpnīcās, to izgatavoššanas laikā. Labas inženiera prakses piemēroššana jebkurā uzņēmumā ir viens no galvenajiem uzdevumiem mūsu darbā.

 

 

SIA "LRTDEA" - TUV Rheinland grupa ir sekojošu profesionālo organizāciju biedrs:

 

- "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” (MASOC);
- „Biznesa efektivitātes asociācija” (BEA);
- „Latvijas Kvalitātes biedrība” (KVALB);
- „Tehnisko ekspertu asociācija” (TEA).

 
 

 

 

 

Top.LV
 

© LRTDEA updated 2016